Udskrift

af


den til Brug ved den ved allerhøieste Commissarium af 6. Oktober 1854 til yderligere at behandle og paakjende Sagen mod Arrestantinden Maren Laurine Birthie Christiansen Boye med flere, allernaadigst beskikkede Commission autoriserede Protoire.


- o -


Aar 1855, Mandagen den 12. Marts blev den ifølge allerhøieste Commissarium af 6. Oktober 1854 til yderligere at behandle og paakjende en Sag mod Arrestantinden Maren Laurine Birthie Christiansen Boye med flere udnævnte Commission sat i Criminal- og Politirettens 4. Criminalkammers Locale, og, under Criminal- og Politiretsassessor, Ridder af Dannebroge H. Rothes Fraværelse paa en Embedsreise, administreret af Commissionens andet Medlem, Assessor i bemeldte Ret, L. Røpke.

Dommeren bemærkede, at til Commissionens Skriver var udnævnt Fuldmægtig under Criminal- og Politiretten J.P. Petersen, og til sammes Bude, Politibetjentene E. Møller og C. Knudsen.

Efterat ovennævnte Commissarium var fremlagt, saaledes lydende:

Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Vor Naade! Efterat have modtage allerunderdanigst Indberetning angaaende Udfaldet af de Undersøgelser, som af Dig os elskelige, Hr. Herman Rothe, Ridder af Dannebrog, Assessor i Kjøbenhavns Criminal- og Politiret, i henfald til Vore allerhøieste Commissorialbefalinger af 20. December f. Aar og 27. Marts d. Aar have været anstillede til Oplysning om det paa Huusmand Niels Hansen af Broendehuset Natten til den 12. Oktober f. Aar forøvede Overfald, der havde hans Død til følge m.v., er det Vor allernaadigste Befaling til Eder os Elskelige, Assessor i Kjøbenhavns Criminal- og Politiret, Hr. Herman Rothe, Ridder af Dannebroge, og Gøde Laurentius Røpke, at I rette Eders Leilighed efter at sammentræde i en Commission til yderligere at behandle og paakjende denne Sag, under hvilken efternævnte Personer ville være at tiltale for de ved hver især anførte Forbrydelser.

1. Arrestantinden Maren Laurine Birthie Christiansen Boye for Mord;

2. Arrestanten Peder Olsen for Mord;

3. do. Jens Henrik Christiansen Boye for Mord, Forfærdigelse og udgivelse af falske Penge, Røveri og Tyveri;

4. do. Christen Hansen Sosmed for Mord, Deelagtighed i Forfærdigelse og Udgivelse af falske Penge samt Tyveri;

5. do. Anders Hansen Sørensen Pranger for Deelagtighed i Mord, Deelagtighed i Forfærdigelse og Udgivelse af falske Penge samt Tyveri;

6. Arrestantinden Sara Nielsdatter, Larsens Hustrue for Deelagtighed i Forfærdigelse og Udgivelse af falske Penge samt Hæleri;

7. Arrestanten Hans Jørgensen, Munkestuehuset for Tyveri;

8. do. Jens Andersen Rytter for Mordbrand, Udgivelse af falske Penge, Tyveri og Hæleri;

9. Arrestantinden Ane Cathrine Jespersdatter, J. Andersen Rytters Hustru for Udgivelse af falske Penge og Tyveri;

10. Arrestanten Hans Hansen, Stikirendskræderen kaldet for Deelagtighed i Forfærdigelse og Udgivelse af falske Penge samt Tyveri;

11. Arrestantinden Ane Marie Johansdatter, for Udgivelse af falske Penge; J. Pedersens Hustru

12. Arrestanten Hans Clausen for Udgivelse af falske Penge og Tyveri;

13. do. Mads Larsen Buch for Røveri og Tyveri;

14. do. Christian Olsen, Ellesøe for Tyveri;

15. do. Jacob Eriksen for Tyveri, Hæleri og for af ham at have dræbt anden Mands Quæg paa Marken;

16. do. Niels Andersen Jensen for Tyveri og Hæleri;

17. do. Mads Larsen fra Aahøierup for Udgivelse af falske Penge og Hæleri;

18. do. Hans Jørgen Madsen for Udgivelse af falske Penge og Hæleri;

19. do. Anders Hansen af Baaring Mark for Tyveri;

20. do. Peder Sørensen for Røveri og Tyveri;

21. do. Rasmus Christian Rasmussen for Røveri og Tyveri;

22. do. Anders Gerhardsen for Forfærdigelse og Udgivelse af falsk Penge, Tyveri og Hæleri;

23. do. Søren Hansen, Lillelund for Tyveri;

24. Arrestantinden Ane Andersdatter, Niels Madsens Hustru for Tyveri;

25. Arrestanten Hans Pedersen fra Rustrup for Tyveri;

26. do. Thomas Rasmussen for Tyveri;

27. do. Jens Christen eller Christiansen for Tyveri;

28. do. Johan Pedersen, Faurskov for Tyveri;

29. Fange i Odense Tugt- og Forbedringshuus Lars Tønnesen for Tyveri;

30. Arrestantinden Ane Marie Hansdatter, Tønnesens Hustru for Tyveri og Hæleri;

31. Arrestanten Zacharias Storm Andersen for Tyveri;

32. do. Eggers Larsen for Tyveri;

33. do. Søren Christian Frederiksen for Tyveri;

34. do. Hans Nielsen for Tyveri;

35. do. Peder Hansen Ploug fot Tyveri;

36. do. Hans Pedersen Steensen eller Stenersen for Tyveri;

37. do. Hans Hansen kaldes Kløst for Tyveri; eller Klodsemager

38. do. Jørgen Jensen, Bubell for Tyveri;

39. do. Rasmus Nielsen Steensen for Tyveri;

40. do. Lars Eliasen for Tyveri;

41. do. Peder Nielsen, Jordløse for Tyveri;

42. do. Niels Hansen, Stæhrmose for Udgivelse af falske Penge;

43. do. Anders Nielsen af Astofte for Mordbrand;

44. Arrestantinden Kirstine Hansdatter for Deelagtighed i Forfærdigelse Chr. Hansen Sosmed's Hustru af falske Penge og Hæleri;

45. Arrestanten Hans Pedersen, Ebberup for Tyveri;

46. do. Henrik Vilhelm Ibsen for Tyveri;

47. do. Lars Hansen, Hillersløv for Tyveri;

48. do. Lars Johansen Bruun for Tyveri og Bedrageri;

49. do. Niels Andersen for Tyveri;

50. Ane Johanne Nielsdatter for Deelagtighed i Forfærdigelse H. Jørgensens Hustru af falske Penge og Hæleri;

51. Maren Andersdatter Jacob Eriksens Hustru;

52. Ane Kirstine Christiansen eller Johansen Frederiksens Hustru;

53. Ane Andersdatter Hans Hansens Hustru;

54. Ane Kirstine Andersdatter Hans Pedersen Steensens Hustru;

56. Ane Christiansdatter Marcussens Hustru;

55. Ane Marie Jacobsdatter N. Andersen Jensens Hustru;

57. Ane Marie Jørgensen Anders Christensen Rodsøes Hustru; og

58. Gjertrud Cathrine Jensdatter Søren Andersens Hustru;

De 8 Sidstnævnte alle for Hæleri;

Til den Ende ville Vi allernaadigst have Eder Bemyndigelse til at sætte Ret i enhver Jurisdiction og paa ethvert Sted, hvor I dertil maatte finde Anledning og skal Enhver, som I maatte fremkalde for at afgive forklaring, og som opholder sig indenfor den Jurisdiction, hvis Beboere høje Thing paa dette Sted, hvor Commissionen holdes, eller som i øvrigt faar Ophold ikke længere end 4 Miil fra bemeldte Sted, være forpligtet til efter Indkaldelse sine exceptioner heri at møde for Eder i Commissionen. Iøvrigt skal Enhver af Eder være bemyndiget til i den anden Commisairs Forfald, hvortil ogsaa hører, naar han maatte være beskjæftiget med andre Undersøgelser, alene at opstille de yderligere Undersøgelser, hvortil der endnu mulig maatte findes Anledning, dog at Forhøret i saa Fald optages i tvende lovfaste Vidners Overværelse.

Forsaavidt der i en Secsion blot er at modtage Stævning, Indlæg og Protocollationer, at meddele Udsættelser, at optage de under Sagen fremsatte Spørgsmål til kjendelse og dernæst afsige den af Eder i Forveien forfattede Kjendelse, eller Dom, og omsider at afsige den af Eder forfattede Dom, at optage Sagen i det hele eller alternativt enten til Kjendelse eller Dom og omsider at afsige den af Eder forfattede Dom, ville Vi have hver af Eder bemyndiget til i den anden Commisairs Forfald at beklæde Retten, dog at tvende lovfaste Vidner medtages.

Angaaende Udnævnelse af Actor og Defensor have I at henvende Eder til Politidirectionen i Vor Residentstad Kjøbenhavn.

Endelig faar I, naar Sagen af Eder er bleven paakjendt, til Vort Justitsministerium at indsende Domsacten, efter at samme behørigen er forkyndt for Vedkommende.

Dermed faar Vor Villie. Befalende Eder Gud!

Skrevet i Vor Kongelige Residentstad Kjøbenhavn den 6. October 1854.

Efter hans kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Ørsted / Beik


Til

Assessorerne i Kjøbenhavns Crimial- og Politiret Hr. Herman Rothe, Ridder af Dannebroge, og Gøde Laurentius Røpke.

Fremlagt i den ifølge allerhøieste Ordre af 6. October 1854 anordnede Commission den 12. Marts 1855.

Petersen

blev, næst at bemærke, at Sagens øvrige Documenter, der vare bærende for den til at actionere da under Sagen Tiltalte beskikkede Actar, Prokurator Simonsen, afsagte følgende af Commissarrene i Forening affattet Kjendelse.

Da Straffetiden for den under nærværende Undersøgelse afhørte og ifølge den fremlagte Ordre for Tyveri tiltalte Fange i Odense Tugt- og Forbedringshuus Lars Tønnesen nu er udløben, og da det anses fornødent at hans tilstedeblivelse indtil Sagens endelige Paakjendelse sikkres, navnligt med Hensyn til den Straf , som nu vil kunne ventes idømt, aecreteredes den Arrest paa hans Person.

Sagen blev derefter sluttet til.

Beskrivelse:

Røpke

Som Vidner

Pedersen

Knudsen

Udskriftens Rigtighed bekræftes:

H. Rothe

L. RøpkeTilbage