Hans Pedersen


Hans Pedersen er født 26-12-1819 i Køng Sogn.
Han blev 23. Oktober 1852 i Kærum Kirke gift med Anna Cathrine Rasmussen, datter af Rasmus Jørgensens i Nordby.
Parret har i 1855 1 barn.
Hans Pedersen meldte sig selv.
Sigtelsen lød på Tyveri.


Hans Pedersen fik den 21. August 1855 følgende dom: 6 års tugthus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Fredagen den 16. juni 1854.

Sagen blev igen foretaget.

For retten fremstod indsidder af Ebberup Hans Pedersen, der i dag frivillig havde indfundet sig og anmeldt, at han ønskede at gøre tilståelse om et tyveri, han for 1½ år siden havde forøvet i forbindelse med arrestanten Hans Steensen, da han erklærede, at han fortryder det og føler sin samvittighed besværet, hvorfor han har besluttet sig til at tilstå, hvad han har forøvet og derhos at underkaste sig den straf, han har forskyldt.

Næst at bemærke at han er født i Gummerup, 32 år gammel, og at han altid har opholdt sig i Baag herred, ikke har været i militærtjeneste og ingensinde har været tiltalt eller straffet, forklarede komparenten, at han nogen tid har kendt arrestanten Hans Steensen derfra, at denne har repareret hans fodtøj men uden at stå i nogen nærmere forbindelse med ham.

Da det blev omtalt, at husmand Rasmus Jørgensen i Nordby - med hvis datter komparenten dengang har været forlovet og nu er gift med arrestanten - skulle være kommen i besiddelse af en del penge, foreslog Hans Steensen ham engang, at de der i forening skulle forøve tyveri. Komparenten vidste vel ikke, hvorvidt det forholdt sig rigtigt, at Rasmus Jørgensen havde arvet de omhandlede penge og ej heller, hvorvidt han overhovedet var i besiddelse af nogen større pengesum men var kun underrettet om, at han gemte de penge, hvoraf han var i besiddelse i et chatol, der henstod i øverstestuen, men han samtykkede desuagtet i at deltage i tyveriet.

Iflg. heraf indfandt de sig kl. omtrent 11 ved gerningsstedet, og da de havde overbevist sig om, at folkene var i seng, udtog Hans Steensen et vindue i den stue, hvor chatollet stod, og steg de da begge ind i denne stue. Nøglen sad i chatollet, og udtog da Hans Steensen pengene af dette, hvorefter de igen gik ud af vinduet, og gav Hans Steensen da komparenten ude på marken 5 rgdl., men hvor mange han selv har beholdt, ved komparenten ikke men har dog hørt, at der i det hele skulle være borttaget 60 rgdl. Komparenten forsikrer, at dette er den eneste forbrydelse, i hvilken han har gjort sig skyldig.

Samme dag.

Derefter fremstilledes påny komparenten Hans Pedersen, der erklærede, at det forholder sig rigtigt, at pengene lå i en blikdåse, hvilken han udtog af chatollet og gav derefter pengene til Steensen. Det er rigtigt, at de i forening talte dem, men om Steensen skulle have skjult nogle for komparenten, ved han ikke, derimod nægter han, at det er ham, der først har foreslået dette tyveri.

Det forholder sig rigtigt, at Steensen for komparenten har solgt 4 skæpper byg. Disse havde komparenten, der var kusk på ” Frederiksgave ” taget af den sæd, der var ham betroet til hestefoder.

Tirsdagen den 27. juni 1854

Derefter mødte Christiane (Christine) Nielsdatter (Nielsen)-, Rasmus Jørgensens hustru fra Ebberup eller rettere fra Nordbye. Hun forklarer, at hendes mand er så gammel og svagelig, at han ikke er i stand til at afgive møde. Hun tilføjer på anledning, at der for 1 á 2 år siden blev forøvet tyveri hos dem, idet tyvene om natten på en tid da alle folk var i seng igennem vinduet er stegen ind i storstuen og derfra af et chatol, hvori nøglen sad, stjålet 30 hele specier, der lå i en æske.

Komparentinden og mand har stedse i denne henseende haft mistanke til deres svigersøn, Hans Pedersen, uden dog at have kunnet få nogen sikker oplysning i så henseende. Endnu tilføjer hun, at deres sengekammer var lige ved siden af den stue, i hvilken tyveriet er forøvet, og fandtes om morgenen bemeldte dør fast tilbunden af tyvene. Slutteligen erklærer komparentinden, at hun efter aftale med sin mand på dennes og egne vegne frafalder krav på erstatning.

foto


Tilbage