topbillede til forsiden

En fortælling om borgmester Jakob Madsen, Christianshavn

Holmens Kirke Ofte er det et sammenfald af tilfældigheder, som giver indblik i slægtens historie. I dette tilfælde var det en kontakt til Holmens kirke i København, der har udløst en mængde oplysninger. En del af historierne var kendt på forhånd, men nu er der sat ansigt på personer, som levede for over 300 år siden.

Bogen om Bremerholms Kirke og Holmens Menighed Gennem Tre Aarhundreder, har været grundlaget for denne beretning.Koervaeg

Epitafium over Jacob Madsen, Borgmester paa Christianshavn,
Jacob Madsen, f. 1596 i Visby på Gulland. Han var en af de største og rigeste købmænd i København og havde allerede i 1626, da han drev handel paa Middelhavet, mange Skibe i søen. Et Vidnesbyrd om den Indflydelse, han havde, er et Kongebrev fra 1636, hvorved Børsen udlejes til Københavns Købmænd og Kræmmere, og hvori han til Trods for Bestemmelsen, ingen maatte tappe Vin eller benytte Ild og Lys, baade fik lov at holde Ild på to Skorstene og lade tappe Vin, øl og anden Drik til Godtfolk, der vilde søge did.

I 1643, da han var Borgmester paa Christianshavn, lejede Han Børsen for fem Aar og købte den endog i 1647 for 50.000 Rdl., der skulde gaa af de Krav, han havde paa Kronen ved Leverancer af Tømmer og Proviant, der indtil 1649 var løbet op til 270.000 Rdl. I 1644 udrustede han en lille Flaade paa 4 Krigsskibe. Han havde skønt bosiddende paa Christianshavn, faaet Tilladelse til at lade sig begrave i Holmens kirke, som han nærede stor Forkærlighed for. Hans Enke afstod først i 1669 Børsen til Kronen og fik derfor udlagt ca. 1000 Tdr. Hartkorn Kronegods.


Dansk Biografisk Leksikon giver en lidt anden version af historien. Jakob Madsen fik i 1625 borgerskab i København, hvor han leverer gotlandsk tømmer til kronen. I løbet af få år bliver han en af kronens faste handelsforbindelser. Han var storleverandør af tømmer, byggematerialer, grovvarer til flåden, ammunition og proviant.
For kronen og i samarbejder med andre var han involveret i flere store byggeprojekter: Antvorskov, Københavns slot, Holmens kirke, lejevåninger i Læderstræde og Nyboder. Han deltog i det spekulationsprægede østersøiske kompagni, og drev fragtfart til Spanien. Her opbragte Spanske kapere tre af hans skibe. Under Torstenssonskrigen udrustede han fire skibe for Kronen.
I rentemesterregnskaberne kan det ses han har fået udbetalt store kontante beløb. For perioden 1625-38 i alt 57.000 Rdl. og for 1639-48 i alt 181.000 Rdl. Disse beløb kunne ikke dække hans fordringer, og fra 1630 betaltes han tillige af landbrugsproduktionen på krondomænerne, herudover blev det overført beløb opkrævet i told.. Ved hans død efterlod han sig fordringer til staten for ca. 190.000 Rdl. Jakob Madsen var gennem Corfitz Ulfeldt være blevet særlig begunstiget og til tider svigagtig leverandør til kronen. Undersøgelserne omkring Corfitz Ulfeldts embedsførelse resulterede i, at Jakob Madsens arvinger kun fik godkendt fordringer på 80.000 Rdl.

Karen Eilersdatter

I Epitafiet er indsat et Familiebillede, Oliemaleri.
Forestillende KAREN EILERSDATTER, født 1591 i Vordingborg død 24. november 1674 i København (Datter af Borgmester i Vordingborg Eiler Jakobsen og Margrethe Pedersdatter), til højre for samme hendes ægtefæller IVER NIELSEN BRUUN og Borgmester JAKOB MADSEN (med pibekrave), til venstre hendes tre Døtre af første ægteskab JOHANNE ved hendes side, ANNA og KAREN, gift med Handelsmand og Møllerejer på Christianshavn HANS HOPPE; i øverste række videre hendes børn af andet ægteskab: Datteren MAREN (Nærmest hende) gift med Oberst JEAN DE LA HEYE, og Sønnerne IVER JAKOBSEN BRUUN Brygger en af de 32 mænd, EILER JAKOBSEN BRUUN, død November 1681 i København, Gaardejer i Nordtoft i Thy, og CHRISTIAN JAKOBSEN BRUUN, Borger i Assens og Gaardejer i Bred paa Fyn.
Forneden to tidligere afdøde Børn.


Holmens kirkebog Det første Navn, der er indført i den ælste bevarede Ligbog, er intet ringere, end Borgmester Jacob Madsen paa Christianshavn og Ejer af Børsen, der blev Gravsat 21. Maj 1653.

Til venstre for Alteret findes følgende Mindesten.
Her under ligger begravet den ærlige, viis og ret fornemme Mand, JAKOB MADSEN fordum Borgemester udi Christianshavn, som døde d. 21de May 1653 udi hans Alders 57 Aar, samt hans kiære Hustrue, den ærlige, dyderige og Gudfrygtige Quinde KAREN EILERSDATTER, som og udi Herren hensv d. 24de November 1674 i hendes Alders 82de Aar, begraven med en stor Ceremoni Efter at de tilsammen haver levet et ærligt og kiærligt ægteskab 32de Aar. Gud Give dennem begge en ærefuld og Glædelig Opstandelse paa den ydderste Dommedag.- De Retfærdiges Siele ere i Guds Haand og der skal ingen Piine røre ved Dem, de ansees af de Uforstandige ligesom de døde ect.; men de ere i Fred. Sapienc: Cap. 3.

Kilde:
Bremerholms Kirke og Holmens Menighed Gennem Tre Aarhundreder af Louis Bobe.
Gyldendals: Dansk Biografisk Leksikon, tredje udgave.

Relation:
Absolut ingen, en fejl i Slægtstavlen for familien Hoppe sendte os på vildspor, familiens aner kommer fra en Hoppe-slægt i Skagen.

Tilbage

Valid HTML 4.01!